Uw specialist in Ahrend bureaustoelen, onderdelen en stofferen.

Snel contact met ons? 020-4704057

Disclaimer

Artikel 1: Acceptatie gebruiksvoorwaarden
1.1 Hetgeen bepaald in deze gebruiksvoorwaarden is van toepassing op de toegang en het gebruik van deze website. Door de toegang en het gebruik van deze website accepteert u onvoorwaardelijk en volledig hetgeen bepaalt in deze gebruiksvoorwaarden.
1.2 A & I Kantoorinrichting behoudt het recht om deze voorwaarden zonder u daar voorafgaand over te informeren op ieder moment te wijzigen.
1.3 Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht in de gebruiksvoorwaarden, zal de aangepaste versie van de gebruiksvoorwaarden op de website worden gezet onder vermelding van de datum waarop de gebruiksvoorwaarden op de website zijn geplaatst.

Artikel 2: Intellectuele eigendommen
2.1 De inhoud van de A & I Kantoorinrichting’ website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van A & I Kantoorinrichting en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van A & I Kantoorinrichting.
2.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom berusten uitsluitend bij A & I Kantoorinrichting of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze gebruikersvoorwaarden andere voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. In zowel overeenkomsten tussen opdrachtgever en A & I Kantoorinrichting evenals in deze gebruiksvoorwaarden kan geen bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze waarop dit niet het geval is.

Artikel 3: Toegang en gebruik van de website
3.1 De inhoud van de websites die eigendom zijn van A & I Kantoorinrichting mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Mocht dit niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze websites geschiedden dan dient dit onder vermelding van alle auteursrechten en/of andere eigendomsrechten die horen bij de door u gedownloade objecten. Indien het gebruik van de inhoud van de website van een niet-commercieel karakter is, heeft u de mogelijkheid om de website te printen, weer te geven en/of te downloaden.
3.2 Behoudens de situatie waarin u nadrukkelijk toestemming heeft gekregen van A & I Kantoorinrichting is elk ander gebruik zoals bepaald in lid 1 van artikel 3, waaronder doch niet uitsluitend, het geheel of gedeeltelijk: nabootsen, vermenigvuldigen, aanpassen, distribueren of verzenden op wat voor manier dan ook van de inhoud is strikt verboden.

Artikel 4: Informatie op de website
4.1 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van A & I Kantoorinrichting op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. A & I Kantoorinrichting kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. A & I Kantoorinrichting is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
4.2 A & I Kantoorinrichting heeft het recht op ieder moment wijziging aan te brengen met betrekking tot de inhoud van de website. A & I Kantoorinrichting is niet verplicht om hieraan voorafgaand opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen

Artikel 5: Links
5.1 Het plaatsen van hyperlinks naar websites die eigendom zijn van A & I Kantoorinrichting is verboden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van A & I Kantoorinrichting is gegeven.
5.2 Indien via de website A & I Kantoorinrichting wordt doorgelinkt naar een website van derden is A & I Kantoorinrichting in geen enkel opzicht aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.
5.3 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 5.2 zijn de gebruiksvoorwaarden c.q. privacy regels van de desbetreffende website van toepassing.
5.4 A & I Kantoorinrichting behoudt het recht om leraren en scholen uit te sluiten van elk gebruik van A & I kantoorinrichting ‘s website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de algemene voorwaarden van A & I Kantoorinrichting.
5.5 Bij een uitsluiting zoals aangegeven onder punt 5.4 heeft A & I Kantoorinrichting het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Systeemonderhoud
6.1 A & I Kantoorinrichting is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de school verschuldigd te zijn.

Artikel 7: Verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie
7.1 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. A & I Kantoorinrichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. A & I Kantoorinrichting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 8: Overige bepalingen
8.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn volledig en onvoorwaardelijk van toepassing op het gebruik van en de toegang tot de inhoud van deze website. Eventuele andere voorwaarden en/of bepaling die door A & I Kantoorinrichting aan u worden verstrekt worden als aanvullend aan hetgeen dat is bepaald in deze gebruiksvoorwaarden beschouwd. In het geval dat deze andere bepalingen verstrekt door A & I Kantoorinrichting tegenstrijdig zijn met hetgeen bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, dan prevaleren deze andere voorwaarden en bepalingen over de bepaling neergelegd in deze gebruiksvoorwaarden.
8.2 Aan het feit dat A & I Kantoorinrichting één of meerdere bepalingen zoals neergelegd in deze gebruiksvoorwaarden mogelijk soepel toepast mogen geen rechten worden ontleend.
8.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing.
8.4 De kopteksten van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn louter van informatieve waarde en hebben derhalve geen enkele invloed op de strekking van de bepalingen neergelegd in deze gebruiksvoorwaarde

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.

A & I Kantoorinrichting
Kollenbergweg 2 – L
1101 AR Amsterdam
020-4704057