Uw specialist in Ahrend bureaustoelen, onderdelen en stofferen.

Snel contact met ons? 020-4704057

Algemene voorwaarden

Op al onze prijsopgaven, leveringen en transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K., en beschikbaar via deze website. Op aanvraag sturen we u per e-mail een exemplaar toe. Eventuele inkoopvoorwaarden van derden worden uitgesloten.

Versie geldig vanaf: 03 oktober 2014

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 A & I Kantoorinrichting: de eenmanszaak, A & I Kantoorinrichting, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 35029813.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan A & I Kantoorinrichting een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van Producten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door A & I Kantoorinrichting. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van nieuwe en gebruikte kantoormeubelen in zijn meest omvattende definitie.
1.4 Website van A & I Kantoorinrichting: De website van A & I Kantoorinrichting, te vinden via www.kantoorinrichting.nl, www.kantoorinrichting.com, www.re-bureaustoelen.nl en www.uzit.nl.
1.5 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat A & I Kantoorinrichting deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van A & I Kantoorinrichting die strekken tot de verkoop van Producten.
1.7 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met A & I Kantoorinrichting.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn veertien (14) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.
2.2 De door A & I Kantoorinrichting gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
2.3 De door A & I Kantoorinrichting opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door A & I Kantoorinrichting uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en A & I Kantoorinrichting akkoord is gegaan met deze aanvaarding
3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website van A & I Kantoorinrichting alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.
3.3 Een overeenkomst via de website van A & I Kantoorinrichting komt tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door Opdrachtgever een bestelling is geplaatst door het invullen van het bestelformulier, door A & I Kantoorinrichting deze bestelling is aanvaard én deze aanvaarding voor Opdrachtgever toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat A & I Kantoorinrichting de opdracht aanvaardt
3.4 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van A & I Kantoorinrichting ondertekend door A & I Kantoorinrichting retour is ontvangen of zodra A & I Kantoorinrichting overgaat tot levering van Producten.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn van A & I Kantoorinrichting en zolang de voorraad strekt.
4.2 Indien het bestelde Product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door A & I Kantoorinrichting een nadere levertijd opgegeven, waarbij A & I Kantoorinrichting zal trachten altijd binnen acht (8) dagen levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
4.3 Indien A & I Kantoorinrichting niet kan voldoen aan de in artikel 4.2 gestelde leveringstermijn, zal A & I Kantoorinrichting een nadere leveringstermijn stellen aan de klant.
4.4 Levering van Producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres dat zich in Nederland bevindt. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 A & I Kantoorinrichting behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens A & I Kantoorinrichting uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde Producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.
5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van A & I Kantoorinrichting geschieden. Opdrachtgever is verplicht A & I Kantoorinrichting onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
5.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever is A & I Kantoorinrichting gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent Opdrachtgever A & I Kantoorinrichting bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van A & I Kantoorinrichting op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert A & I Kantoorinrichting tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 6 Garantie

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige Producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen schriftelijk te melden aan A & I Kantoorinrichting.
6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan A & I Kantoorinrichting zijn medegedeeld, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
6.3 Eventuele aanspraken van Opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten eventuele verplichtingen van Opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
6.4 Op de door A & I Kantoorinrichting geleverde gebruikte Producten berust een garantietermijn van zes maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering. Op de door A & I Kantoorinrichting geleverde nieuwe Producten berust een garantietermijn welke wordt afgegeven door de fabrikant. Deze bedraagt tenminste twaalf maanden.
6.5 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 6.4 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door A & I Kantoorinrichting geleverde Producten aan te tonen.
6.6 Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van Producten. Indien de gebrekkigheid van een Product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de Opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.
6.7 Indien de door Opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient Opdrachtgever A & I Kantoorinrichting een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Mocht A & I Kantoorinrichting niet in staat zijn om overeenkomst na te komen, heeft de Opdrachtgever het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan A & I Kantoorinrichting heeft doen toekomen voor de gebrekkige Producten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 A & I Kantoorinrichting levert enkel ondersteunende apparatuur voor beveiligingsdoeleinden. De Opdrachtgever is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van roerende en onroerende goederen en/of personen.
7.2 A & I Kantoorinrichting sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door A & I Kantoorinrichting geleverde Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van A & I Kantoorinrichting, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
7.3 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van A & I Kantoorinrichting komt.
7.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van A & I Kantoorinrichting aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan A & I Kantoorinrichting toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
7.5 A & I Kantoorinrichting is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7.3 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van A & I Kantoorinrichting beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.7 De Opdrachtgever vrijwaart A & I Kantoorinrichting tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst

Artikel 8 Verplichtingen van de Opdrachtgever

8.1 In beginsel dient de Opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van A & I Kantoorinrichting en Opdrachtgever.
8.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat A & I Kantoorinrichting alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.
8.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door A & I Kantoorinrichting geleverde Producten. Wanneer Opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.4.

Artikel 9 Overmacht

9.1 A & I Kantoorinrichting is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 A & I Kantoorinrichting kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Betaling kan geschieden:
• middels voorafgaande overschrijving op de bankrekening van A & I Kantoorinrichting, binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum.
• contant bij het afhalen van de Producten bij het magazijn van A & I Kantoorinrichting.
10.2 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.1 kan A & I Kantoorinrichting in overleg met de Opdrachtgever afwijken van de in artikel 10.1 gestelde wijze en termijnen ter voldoening van het factuurbedrag. De Opdrachtgever dient de betaling dan te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met A & I Kantoorinrichting.
10.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan zowel de wettelijke rente verschuldigd als door A & I Kantoorinrichting gemaakte administratiekosten. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door A & I Kantoorinrichting gemaakt indien A & I Kantoorinrichting op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
10.5 Indien Opdrachtgever wenst dat betaling onder rembours plaatsvindt, zijn de daarmee extra gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
10.6 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt A & I Kantoorinrichting zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij A & I Kantoorinrichting partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Opdrachtgever en A & I Kantoorinrichting zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten